?

Log in

Copied from the Blog of a poet-philosopher friend... - Metro Manila [entries|archive|friends|userinfo]

Copied from the Blog of a poet-philosopher friend... [Oct. 31st, 2008|08:08 am]
Kalakhang Maynila

metromanila

[midnight_lover]
May marilag na kislap ang iyong mga mata.
Ang luha mo’y sinasalaminan ng lampara.
Humikbi kang nakangiti. Hanggang sa sandaling
yaon, misteryo pa nga namang maituturing
kung pa’nong ang isang ‘ika mo nga’y kahangala’y
magbubunga ng ligayang nagkatawang-tao.
Misteryo, ‘ika mo, at muli kang magtatanong:
“…gantimpala, gayong ako’y nagkamali?” Hala,
wala sa lohika ng mundo ang kasagutan.
“Espirituwal,” muli mong hikbi. Ngayong gabi
winakasan ng iyong sanggol ang lahat-lahat:
pagkalito, alinlangan, at takot na baka
wala nga naman palang Bathalang tumitiyak
na, oo, may langit at langit kang matitikman
LinkReply